Informacje RODOWstęp

Ochrona prywatności i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych stanowi dla gabinetymed.pl najważniejszy priorytet. Podejmujemy odpowiednie środki, aby zapewnić prywatność naszym użytkownikom. Ten dokument wyjaśnia w jaki sposób dane naszych użytkowników i profesjonalistów są zbierane, wykorzystywane, przechowywane oraz przekazywane przez nas do innych podmiotów. Dokument ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe - dotyczy korzystania z naszej platformy internetowej do umawiania wizyt oraz innych usług wykonywanych z naszej strony z wykorzystaniem danych osobowych. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego dokumentu od czasu do czasu, w szczególności w związku ze zmianą zakresu oferowanych Usług, zmiany przepisów prawnych lub w innym przypadku, w którym jakiekolwiek zmiany mogą mieć wpływ na prawa podstawowe naszych użytkowników i profesjonalistów.

Kim jesteśmy?

Gabinetymed.pl to nazwa budynku przy ul. Kościuszki 175. Zarządzanym przez Panią Martę Swalarz oraz Specjalistyczną Praktykę Lekarską Grzegorz Swalarz. Prowadzimy stronę internetową pod nazwa www. Gabinetymed.pl przez którą można umówić wizytę do specjalistów przyjmujących w przychodni. Dla celu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych [(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)] Marta Swalarz oraz Specjalityczna Praktykę Lekarską Grzegorz Swalarz jest administratorami danych osobowych, decydują oni o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Pytania odnośnie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres email kontakt@gabinetymed.pl

Informacje dla użytkowników Gabinetymed.pl

I. JEŻELI JESTEŚ PACJENTEM (KORZYSTASZ Z NASZYCH USŁUG DLA CELÓW INNE NIŻ ZAWODOWE)

Jeżeli jesteś pacjentem albo osobą, która szuka informacji o profesjonalistach, poniższe informacje dotyczą Twojej sytuacji.

A) Jak pozyskujemy dane osobowe; dla jakich celów i w oparciu o jakie podstawy prawne je przetwarzamy?

1. Zakładanie konta użytkownika (pacjenta) i korzystanie z naszych Usług

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie w momencie kiedy zakładasz konto użytkownika lub korzystasz z naszych Usług poprzez rejestrację telefoniczną. Kiedy rejestrujesz u nas konto użytkownika, prosimy Cię o podanie podstawowych informacji, takich jak imię nazwisko i numer telefonu, ewentualnie adres email . Będziemy przetwarzać te dane dla celów umożliwienia Ci korzystania z naszych Usług. Nasze Usługi pozwalają Ci, między innymi, na korzystanie z następujących funkcjonalności: rezerwowanie wizyt u profesjonalistów, przechowywanie informacji o Tobie na koncie użytkownika (pacjenta), wysyłanie specjalistom wiadomości. Możesz również sprawdzać historię swoich wizyt umówionych przez nasz serwis oraz zarządzać swoim kontem użytkownika (pacjenta)

W momencie, kiedy zakładasz konto użytkownika (pacjenta), zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Umawianie wizyty u specjalisty 

Kiedy umawiasz wizytę u specjalisty lub umawiasz badanie z wykorzystaniem naszych Usług, otrzymujemy od Ciebie dodatkowe dane osobowe. Zakres tych danych może obejmować:

 • Imię i nazwisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Datę i godzinę wizyty lub badania,
 • Powód Twojej wizyty lub badania,
 • Typ wizyty lub badania.

Będziemy przechowywać te dane osobowe i udostępnimy je specialiście do którego się umówiłeś. W momencie, gdy udostępniamy dane osobowe specjaliście lub placówce, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, która będzie przetwarzać dane osobowe dla własnych celów (np. dla celów udzielania porad medycznych lub podobnych). Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności specjalisty.

Jeżeli umawiasz wizytę u specjalisty, korzystając z naszych Usług, możemy przetwarzać (przechowywać, udostępniać specjaliście) dane osobowe, które mogą być uznane za dane o stanie zdrowia. W szczególności za takie dane mogą zostać uznane informacje o tym, jaki rodzaj wizyty jest umawiany, powód wizyty lub badania, historię umawianych wizyt lub badań. Z tego powodu będziemy prosić o wyrażenie przez Ciebie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda jest nam potrzebna na przechowywanie tych danych, umożliwienie korzystania z naszych Usług oraz udostępnienie ich wybranemu profesjonaliście lub placówce. Bez takiej zgody nie będziemy mogli umówić wizyty lub badania, jak również nie będziemy mogli świadczyć wszystkich naszych Usług.

Gabinetymed.pl wysyłają potwierdzenie umówienia wizyty jako SMS lub e-mail. Możemy również wysłać przypomnienie o wizycie lub badaniu, jeżeli ich termin się zbliża. Jeżeli placówka lub specjalista odwoła wizytę lub badanie, również prześlemy informacje na ten temat.

3. Przechowywanie danych na koncie użytkownika i dzielenie się nimi z profesjonalistą

Jako część naszych Usług umożliwiamy naszym użytkownikom przechowywanie informacji i danych na koncie użytkownika (pacjenta). Ta funkcjonalność pozwala m.in. na: Przechowywanie danych osobowych w jednym miejscu, łatwy dostęp do informacji o przebytych badaniach lub odbytych wizytach.

Gabinetymed.pl nie będzie wykorzystywał danych do innych celów, jak również nie będzie ich sprzedawał. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdym czasie wycofana. W przypadku wycofania zgody, przechowywane przez nas informacje o stanie zdrowia zostaną usunięte. 

4. Marketing

Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkowników w celach marketingowych. Dane, które możemy przetwarzać w tym celu obejmują adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko. Każdy użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

Inne cele

Możemy również przetwarzać dane osobowe w celu:

 • Rozpatrywania skarg lub reklamacji związanych z naszymi Usługami,
 • Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • Informowania o nowych funkcjonalnościach lub Usługach,
 • Zarządzania i planowania naszej działalności gospodarczej, na przykład analizujemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług, aby przewidzieć zapotrzebowanie na nasze Usługi w przyszłości i odpowiednio zaplanować nasze działania. Analizujemy również zmiany w czasie korzystania z naszych Usług, jak również analizujemy, czy nasz produkt odpowiada potrzebom użytkowników.

Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

B) Czy przetwarzamy dane o stanie zdrowia?

W przypadku umawiania wizyty u specjalisty lub umawiania badania, zapisania informacji o sobie na koncie użytkownika (pacjenta),  gabinetymed.pl może przetwarzać dane osobowe o stanie zdrowia, możemy również działać jako tzw. podmiot przetwarzający, któremu profesjonaliści powierzają przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. W celu uzyskania szerszych informacji, prosimy zapoznać się z punktem “Jak pozyskujemy dane osobowe; dla jakich celów i w oparciu o jakie podstawy prawne je przetwarzamy” powyżej oraz punktem “Czy gabinetymed.pl działa jako podmiot przetwarzający na zlecenie profesjonalistów lub placówek?” poniżej.

C) Czy możemy przetwarzać dane innych osób niż nasi użytkownicy?

Jeżeli użytkownik umawia wizytę lub badanie dla kogoś innego (np. dla członka swojej rodziny), gabinetymed.pl może przetwarzać dane osobowe takiej osoby. Będziemy je przetwarzać dla tych samych celów, dla których przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników.

D) Czy gabinetymed.pl działa jako podmiot przetwarzający na zlecenie profesjonalistów?

Gabinetymed.pl świadczy dla profesjonalistów i placówek różne usługi. Te usługi umożliwiają profesjonalistom między innymi umieszczanie i przechowywanie takich informacji o pacjentach jak ich dane osobowe, terminy wizyt, diagnozy medyczne, informacje o przebiegu leczenia itp. Usługi te pozwalają również na wysyłanie do pacjentów wiadomości SMS i e-mail przypominających o wizycie, informujących o jej odwołaniu, czy wysyłanie wiadomości o charakterze marketingowym. Usługi te pozwalają również na zarządzanie czasem pracy specjalistów. Z tych powodów działamy jako podmiot przetwarzający (w rozumieniu art. 28 RODO) dla specjalistów i na ich rzecz przetwarzamy dane osobowe pacjentów.

W przypadku gdy działamy jako podmiot przetwarzający, przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na polecenie i zgodnie z instrukcjami naszych klientów - specjalistów. Nie przetwarzamy powierzonych danych pacjentów we własnych celach. Dotyczy to również wiadomości SMS, e-mail lub podobnych notyfikacji wysyłanych do pacjentów za pośrednictwem naszego serwisu. To specjaliści decydują, czy i jaką wiadomość chcą wysłać do pacjentów. Nie odpowiadamy za te wiadomości, ani za przetwarzanie danych osobowych pacjentów przez specjalistów lub placówki. Jeżeli pacjenci nie chcą otrzymywać notyfikacji wysyłanych przez specjalistów należy bezpośrednio zwrócić się do tych podmiotów o zaprzestanie tego typu działań.

II. JEŻELI JESTEŚ SPECJALISTĄ (KORZYSTASZ Z NASZYCH USŁUG W CELACH ZAWODOWYCH LUB PROFESJONALNYCH)

Jeżeli jesteś profesjonalistą, który korzysta z naszych Usług w celach zawodowych lub profesjonalnych oraz (i) zarejestrowałeś swój profil w naszym serwisie, (ii) zawarłeś umowę o świadczenie odpłatnych usług z gabinetymed.pl, poniższe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych stosuje się do Ciebie.

A) Jak pozyskujemy dane osobowe; dla jakich celów i w oparciu o jakie podstawy prawne je przetwarzamy?

1. Zakładanie konta użytkownika (profilu profesjonalisty) i korzystanie z naszych Usług

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie w momencie kiedy zakładasz konto użytkownika lub korzystasz z naszych Usług.

W momencie zakładania profilu profesjonalisty i korzystania z naszych Usług prosimy o podanie danych związanych z aktywnością zawodową profesjonalisty oraz innych informacji, które pomogą nam informować naszych użytkowników o Twojej działalności zawodowej. Część z tych informacji opublikujemy na Twoim profilu w naszym serwisie. W szczególności możesz nam podać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Adres wykonywania praktyki zawodowej (miejsce przyjmowania pacjentów),
 • Specjalizacja, choroby jakie leczysz lub obszar zawodowym, w którym się specjalizujesz,
 • Wykształcenie i przebieg kariery zawodowej,
 • Numer prawa wykonywania zawodu lub inny numer o charakterze zawodowym, którym dysponujesz,
 • Twoje zdjęcie (wizerunek),
 • Dane placówki, w której pracujesz,
 • Wszystkie inne dane, które podasz nam w czasie zakładania profilu.

W przypadku zawierania umowy odpłatnej otrzymujemy również Twoje dane firmowe jak np. numer NIP, REGON, dane o wpłatach. W takim przypadku możemy otrzymać dane osobowe dotyczące rozkładu Twojego dnia pracy, miejsc przyjmowania pacjentów, stawek wynagrodzeń, za jakie świadczysz usługi, metod płatności jakie akceptujesz itp.

W momencie kiedy zakładasz konto użytkownika (pacjenta), zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi (np. Obowiązkami podatkowymi lub obowiązkami księgowymi). Takie przetwarzanie danych znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W ramach naszych Usług, możemy umieścić Twoje dane informujące o Twojej praktyce zawodowej na mapach internetowych oraz w wyszukiwarkach internetowych. Ma to na celu usprawnienie świadczonych przez nas Usług.

 

2. Cele marketingowe

Możemy również przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych. Dane, które możemy przetwarzać w tym celu obejmują adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko. Każdy użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

3. Inne cele

Gabinetymed.pl może również uzyskać inne dane użytkowników związane z korzystaniem z naszych Usług. Te dane obejmują takie informacje jak: informacja o urządzeniu/przeglądarce, z którego korzysta użytkownik, adres IP, częstotliwość logowania lub korzystania z Usług, czas korzystania z Usług, czy strefa czasowa. Możemy również przetwarzać dane osobowe w celu:

 • Rozpatrywania skarg lub reklamacji związanych z naszymi Usługami,
 • Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • Informowania o nowych funkcjonalnościach lub Usługach,
 • Zarządzania i planowania naszej działalności gospodarczej, na przykład analizujemy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług, aby przewidzieć zapotrzebowanie na nasze Usługi w przyszłości i odpowiednio zaplanować nasze działania, analizujemy również zmiany w czasie korzystania z naszych Usług, jak również analizujemy, czy nasz produkt odpowiada potrzebom użytkowników. Część informacji, które wykorzystujemy do zarządzania i planowania naszej działalności, jest zanonimizowana (np. sposób nawigowania po naszym serwisie), jednak wraz z innymi informacjami (np. jak długo użytkownik był zalogowany) może pozwolić na odszyfrowanie tożsamości konkretnego użytkownika.

Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

III. JEŻELI JESTEŚ PROFESJONALISTĄ, KTÓRY NIE ZAKŁADAŁ PROFILU W SERWISIE ZNANYLEKARZ.PL

Jeżeli jesteś profesjonalistą, którego dane osobowe są prezentowane w naszym portalu, ale nie zakładałeś konta użytkownika lub nie korzystasz z naszych Usług, poniższe informacje są skierowane do Ciebie.

A) Jak pozyskaliśmy dane osobowe; dla jakich celów i w oparciu o jakie podstawy prawne je przetwarzamy?

Gabinetymed.pl pozyskał dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak:

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Rejestry lekarzy lub inne podobne rejestry,
 • Krajowy Rejestr Sądowy,
 • Inne podobne rejestry.

Gabinetymed.pl z przetwarza dane osobowe profesjonalistów, którzy nie zarejestrowali się w serwisie w następujących celach:

 • Informowania użytkowników naszego serwisu o prowadzeniu działalności zawodowej przez profesjonalistów,
 • Prowadzenia działalności gospodarczej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy. Stanowi to samodzielną podstawę dla przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Gabinetymed.pl polega na informowaniu użytkowników Internetu o praktyce zawodowej Profesjonalisty, w tym jego specjalizacjach, miejscach przyjmowania pacjentów i opiniach na temat jego działalności. Uważamy, że cel ten nie narusza prawnie chronionych interesów Profesjonalistów i nie ma znaczącego wpływu na ich prawo do prywatności. Profesjonaliści, jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, podlegają ocenom społecznym, a korzystający z ich wiedzy i doświadczenia w najważniejszych sprawach życiowych pacjenci, mają prawo do informacji o ich umiejętnościach i zaangażowaniu.

B) Jaki zakres danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy poniższe dane osobowe:

 • Imiona i nazwiska,
 • Adres prowadzenia działalności (adres przyjmowania pacjentów),
 • Specjalizacja lub wykonywany zawód,

IV. INFORMACJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH USŁUG LUB NASZEGO PORTALU

Czy dzielimy się Twoimi danymi z podmiotami trzecimi?

 Podmioty, którym możemy przekazywać dane osobowe, obejmują następujące kategorie:

 • Firmy zapewniające usługi chmurowe oraz utrzymania serwerów,
 • Firmy zapewniające usługi w zakresie bezpieczeństwa informatycznego,
 • Firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i podobne,
 • Zewnętrzni doradcy prawni i audytorzy,
 • Banki,
 • Firmy ubezpieczeniowe,
 • Dostawcy usług płatniczych,
 • Firmy zajmujące się bezpieczeństwem operacji finansowych,
 • Firmy informatyczne, które świadczą usługi informatyczne.

Możemy również udostępnić dane osobowe w celu odpowiedzi na żądania zgłoszone przez uprawnione organy państwowe i sądowe (np. prokuratury, sądy, policję, urzędy).

Możemy również udostępnić dane osobowe w przypadku, gdy będziemy przechodzić reorganizację, będziemy brali udział w fuzji lub przejęciu.

W innych przypadkach nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że udzielisz nam na to zgody lub będziemy mieli właściwą podstawę prawną do takiego działania.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej oraz do czasu wypełnienia obowiązków prawnych, które są na nas nałożone. Co do zasady, będziemy przetwarzać dane osobowe przez 6 lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy gabinetymed.pl z użytkownikami lub specjalistami. Okres ten jest uzasadniony obowiązującym w Polsce okresem przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne w tabeli poniżej:

Cele przetwarzaniaOkres przetwarzania danych
Świadczenie UsługBędziemy przetwarzać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług lub posiadania konta użytkownika. Jeżeli umowa przestanie obowiązywać lub konto użytkownika zostanie skasowane, będziemy przechowywać dane przez 6 lat od tego momentu.
Dane pacjentów: umawianie wizyty lub badaniaBędziemy przetwarzać dane przez cały okres posiadania konta użytkownika, a po jego usunięciu, będziemy przechowywać dane przez 6 lat od jego usunięcia.
Informacje technologiczne i statystyczneBędziemy przetwarzać dane przez cały okres posiadania konta użytkownika, a po jego usunięciu, będziemy przechowywać dane przez 6 lat od jego usunięcia.
MarketingBędziemy przetwarzać dane osobowe do czasu, w którym sprzeciwisz się ich dalszemu wykorzystaniu lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie.
Reklamacje i skargiBędziemy przetwarzać dane osobowe w związku ze skargami lub reklamacjami przez 6 lat od dnia ich złożenia lub zakończenia procesu reklamacyjnego.
Profile niezarejestrowanych profesjonalistówBędziemy przetwarzać dane osobowe do czasu, w którym sprzeciwisz się ich dalszemu wykorzystaniu.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gabinetymed.pl

Przysługują Ci poniższe prawa określone w RODO:

 • Masz prawo do otrzymania informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych (w szczególności informacji w jakim celu, jakie dane i przez kogo są przetwarzane oraz komu zostały udostępnione, masz również prawo żądać informacji jak długo Twoje dane będą przetwarzane). Niniejsza polityka prywatności stanowi realizację prawa do informacji.
 • Masz prawo wnieść skargę do nas odnośnie do przetwarzania Twoich danych oraz możesz wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, (https://uodo.gov.pl/).
 • Masz prawo otrzymać kopię Twoich danych, które przetwarzamy.
 • Masz prawo żądać usunięcia danych osobowych (jeżeli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać) lub wnieść sprzeciw odnośnie do przetwarzania.
 • Możesz również wnieść wniosek o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Masz prawo żądać sprostowania lub poprawiania Twoich danych osobowych.
 • Masz również prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z nami bezpośrednio. Każde żądanie dostępu do danych powinno być wystosowane pisemnie lub pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie do tożsamości osoby składającej żądanie, będziemy mogli prosić o uzupełnienia żądania, w szczególności o niezbędne dane identyfikacyjne.

Będziemy starać się odpowiedzieć na każde żądanie w terminie 1 miesiąca. Jednak w przypadkach bardziej skomplikowanych lub w razie wielu zapytań złożonych w tym samym czasie, możemy przedłużyć termin odpowiedzi, o czym zostaniesz poinformowany. Zachowujemy prawo do pobierania uzasadnionej opłaty odpowiadającej ponoszonym przez nas kosztom sporządzenia odpowiedzi na żądania nieuzasadnione lub nadmiarowe. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o swoich prawach oraz wytłumaczymy zaistniałą sytuację.

Staramy się, aby informacje, które przetwarzamy, były poprawne i aktualne. Jednak w przypadku zmian tych informacji, prosimy Cię o poinformowanie gabinetymed.pl, aby możliwe było uaktualnienie przetwarzanych danych. Zaktualizujemy dane, które są niepoprawne lub nieaktualne. Mamy na to 1 miesiąc od dnia przekazania nam prośby o zmianę danych.

Czy Gabinetymed.pl dokonuje profilowania?

ZnanyLekarz nie podejmuje żadnych decyzji na podstawie autormatycznych systemów przetwarzania danych. Nie dokonujemy również profilowania.

Linki do innych stron internetowych

W naszym serwisie lub aplikacji mogą znajdować się linki do stron internetowych, w tym przyciski prowadzące do mediów społecznościowych, czy systemu rejestracji Znany Lekarz. Staramy się, aby linki, które umieszczamy prowadziły do stron o wysokim standardzie ochrony danych osobowych. Nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za sposób wykorzystania danych osobowych, bezpieczeństwo i zawartość tych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych stron oraz z ich regulaminami, ponieważ korzystanie z tych stron oznacza stosowanie się do zasad określonych przez ich właścicieli.

Jak chronimy Twoje dane?

Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych, aby chronić przekazywane nam dane osobowe, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu. Niestety przekazywanie informacji przez Internet (w tym pocztą elektroniczną) nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do nas; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji stanowiących dane osobowe, zastosujemy odpowiednie procedury i zasady bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych danych.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami:

E-mail: kontakt@gabinetymed.pl

Adres korespondencyjny: Katowice 40-530, ul Drozdów 13